Samenwerking van koplopers uit
de Nederlandse glasgroentesector

Federatie Vruchtgroente Organisaties

FVO

FVO – Federatie Vruchtgroenteorganisaties - wordt gevormd door de zes koplopers van Nederlandse glasgroente-telersverenigingen*. Het zijn de grootste telersverenigingen, met ruim 400 aangesloten groenteproducenten van Paprika, Aubergine, Courgette, Komkommer en Tomaat (vruchtgroenten genoemd).

Zes verenigingen met ieder een eigen strategie, eigen concepten en eigen cultuur, maar overtuigd van de kracht van wederkerigheid en daarom overtuigd van het belang van samenwerken.

*Telersvereniging: vertegenwoordiging van groente- en fruitproducenten (leden), die activiteiten als verkoop, marketing, inkoop, etc centraal voor haar leden uitvoert

FVO verbindt koplopers uit de Nederlandse glasgroentesector:

 • We vormen een samenwerking van koplopers die kennis en ervaring delen.
 • We creëren condities onder welke de koplopers optimaal kunnen werken.
 • De koplopers ontwikkelen tools om hun eigen ambities én de gedeelde FVO doelstellingen waar te maken.

FVO, een stichting, wordt geleid door directeuren van zes telersverenigingen: Aad Sonneveld, Jelte van Kammen, Ton van Dalen, Jan Opschoor, Steven Martina en Michiel van Ginkel. De rol van projectbureau is in handen van Florpartners.

Sectorvisie

Ketenontwikkelingen vruchtgroente inzichtelijk

FVO heeft de ketenontwikkelingen van producent tot consument uitgebeeld op een poster. Op deze poster zijn de ontwikkelingen van 30 jaar terug tot de verwachting voor de komende 10 jaar geïllustreerd. Aan de hand van deze poster wil FVO ketenpartijen uitdagen om over de toekomstige keten na te denken.

Doelen

FVO start tussen 2015 en 2020 projecten om de Nederlandse vruchtgroentetelers 
te laten uitgroeien tot dé leidende vruchtgroentespecialisten van Europa.

Federatie Vruchtgroente Organisaties
Dit zal resulteren in:
 • Verhoogde consumentenwaarde.
 • De consumentenprijs ligt structureel boven de kostprijs voor vruchtgroententelers.
 • Het beste rendement voor de vruchtgroententelers: 100% van de aangesloten telers is financieel gezond.
 • De telersverenigingen zijn trusted advisor van hun klanten.

Wie vormen FVO?

De zes koplopers die FVO vormen zijn de grootste telersverenigingen van Nederland. 
Te weten: Van Nature, Harvest House, Best of Four, DOOR, The Greenery en ZON.

Nieuws

Concurrentieanalyse Nederlandse vruchtgroenten
Vruchtgroenten zijn wereldwijd de meest geconsumeerde groenten. Nederland is wereldspeler in de handel van groenten en fruit. In opdracht van de FVO heeft GroentenFruit Huis de concurrentiepositie van vier Nederlandse vruchtgroenten geanalyseerd. Hierin worden cijfers gepresenteerd zoals productiecijfers en exportcijfers. Klik hier voor de leaflet. 
FVO groeit naar zes leden. 11 maart 2016
De vijf leden die aan de wieg stonden van FVO (Best of Four, Coforta/ the Greenery, DOOR, Harvest House, Van Nature) worden versterkt met ZON. ZON, telersvereniging uit Venlo, was reeds betrokken in één van de FVO projecten (“Paprika’s naar China”). De ervaring die ze daar op deed, gecombineerd met de grote stappen die FVO zet in de GMO onderhandelingen, was voor ZON aanleiding een verzoek tot deelname in te dienen. Dit pakte positief uit! Want ook FVO ziet de deelname van ZON als versterking. Op vrijdag 11 maart 2016 heeft het FVO-bestuur besloten tot uitbreiding van FVO met een zesde lid: ZON fruit & vegetables. Klik hier voor het persbericht
“Telers pakken de handschoen op en komen met FVO”
Op vrijdag 11 september 2015 richtten Best of Four, DOOR, Harvest House, The Greenery en Van Nature in het bijzijn van hun bestuursleden Federatie VruchtgroenteOrganisaties op. Met een breed gedragen enthousiasme en commitment voor de komende vijf jaar zal FVO gemeenschappelijke uitdagingen gezamenlijk op gaan pakken. Met deze oprichting zetten de aanwezigen een eerste stap naar steeds intensievere samenwerking. Een geweldig signaal waar vertrouwen en begrip voor elkaars standpunten, historie en visie mee werd uitgestraald.
China - Terugblik
In juli 2016 zond Nederland gedurende twee weken testvolumes naar China. Er was sprake van een succesvolle, nauwe samenwerking tussen ketenpartijen, met een prominente rol voor FVO. De eerder vastgestelde doelen (1. Voldoen aan de technische eisen en de keten "testen” en 2. Marktinformatie vergaren t.b.v. ontwikkeling marktstrategie 2017) zijn bereikt.
De paprika’s zijn op eenduidige wijze gedistribueerd: één generieke uitstraling. De kwaliteit van de producten was naar tevredenheid van de Chinese delegatie. In totaal zijn 21 pallets (1365 dozen van 5 kg) naar China gevlogen. Er is informatie verzameld middels enquêtering (online en fysiek) en bevindingen van exporteurs zijn teruggekoppeld aan FVO. De questionnaire is ongeveer 5000 maal ingevuld door consumenten.
Op de foto is een schap te zien in een City Shop van Shanghai.

Rabobank congres

Geef je nu op voor het congres: De
meerwaarde van samenwerking

Schrijf je in
Coalitie HOT

Coalitie HOT staat voor Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouwsector.

Rond het ontstaan in 2015 verkeerde Nederland en ook de glastuinbouwsector in een (financiële) crisis. Zo nam de solvabiliteit van de glastuinbouw de sterk af. Vanuit dit besef sloegen FVO, Royal FloraHolland, Rabobank, Gemeente Westland, Provincie Zuid-Holland en Rijksoverheid de handen ineen.

In november 2015 richtten zij coalitie HOT*  op, een coalitie waarmee zij een krachtige bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het Nederlandse tuinbouwcluster tot een slimme, schone en sterke topsector. 

Doelstelling:
Verzekeren van een toekomstbestendige en leidende positie van de Nederlandse glastuinbouw.

* Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouwsector

Wil je nog meer weten?Jupiter 470 | Postbus 666 | 2675 ZX | Honselersdijk

Wie vormen FVO?


FVO – Federatie Vruchtgroenteorganisaties - wordt gevormd door de zes koplopers van Nederlandse glasgroente-telersverenigingen. Het zijn de grootste producentenorganisaties, met ruim 400 aangesloten groenteproducenten van Paprika, Aubergine, Courgette, Komkommer en Tomaat (vruchtgroente genoemd): Best of Four, DOOR, The Greenery, Harvest House, Van Nature en ZON.

Zes organisaties (telersverenigingen) met ieder een eigen strategie, eigen concepten en eigen cultuur, maar overtuigd van de kracht van wederkerigheid en daarom overtuigd van het belang van samenwerken.

Waarom is FVO opgericht?


In een zeer concurrerende omgeving met steeds krachtigere veredelingsbedrijven en retailers is de positie van vruchtgroentetelers de afgelopen jaren steeds zwakker geworden. Producentenorganisaties zijn uit elkaar gegroeid en regie ontbreekt. De tijd van één grote bundeling is voorbij. Echter, samenwerking tussen producentenorganisaties biedt volop kansen. De FVO laat de organisaties en telers naar elkaar toegroeien, zorgt voor begrip van elkaars werkwijzen en cultuur en legt de basis om de verkoop meer te concentreren.

Hoe werkt FVO?


 • FVO richt zich volledig op vruchtgroenten.
 • Lean and mean:
  • Belangen van telers staat voorop. Telers aan het roer. De leiding van FVO is in handen van de directies van producentenorganisaties, er zijn geen mensen in dienst van FVO.
  • Actiematig. Afhankelijk van het project worden middelen betrokken, als een project eindigt wordt de structuur / organisatie gestopt.
 • Ondernemers aan de slag! De toekomst van de sector ligt bij de ondernemers, zij bepalen richting. Dit gebeurt door zelf in actie te komen én het lot niet in handen van anderen te leggen.
 • Actiegericht: alleen thema’s belangrijk voor vruchtgroentetelers worden opgepakt.
  • De huidige thema’s zijn door de directies en besturen van de producentenorganisaties bepaald.
 • Bijdragen! Passief op de bagagedrager meerijden is geen optie. Iedere producentenorganisatie draagt bij, zowel in kind (inzet eigen personeel of goederen) als financieel. Deelname is dus niet vanzelfsprekend: potentiële leden dienen te motiveren waarom hun deelname FVO zou versterken.
 • Een samenwerking zo dicht mogelijk op de telers georganiseerd.

Wat doet FVO precies?


Federatie VruchtgroenteOrganisaties (FVO) richt zich volledig op het verbeteren van de marktpositie van Nederlandse telers van vruchtgroente van aangesloten producentenorganisaties: paprika, aubergine, courgette, komkommer en tomaat. Ruim 80% van de telers van vruchtgroente werkt samen binnen FVO, met als hoofddoel voor 2020: de Nederlandse vruchtgroentetelers laten uitgroeien tot dé leidende vruchtgroentespecialisten van Europa. 

FVO pakt (niet-concurrentiële) onderwerpen op, verbindt de grootste producentenorganisaties en gaat over tot actie (China export van paprika, GMO, market intelligence, ketenvisie ontwikkelen, etc.). Tot slot heeft FVO meer invloed bij banken en overheden dan individuele telers, ze vormt de gesprekspartner van de sector. Met FVO zijn de vruchtgroentetelers op de juiste niveaus vertegenwoordigd en krijgen we dingen voor elkaar.

Wat is de toegevoegde waarde van FVO voor de teler?


FVO pakt projecten op die door alle deelnemende partijen zijn aangemerkt als belangrijk en die specifiek in het belang zijn van vruchtgroentetelers. Door dit in FVO verband te doen kunnen meer projecten worden opgepakt en worden de kosten gedeeld. Deze samenwerking zorgt voor een sterkere positie richting overheid, banken, et cetera.

Waarvoor kan ik als teler aankloppen bij FVO?


FVO behartigt alleen de belangen van de georganiseerde vruchtgroentetelers. FVO pakt alleen projecten op die door vruchtgroentetelers aangemerkt zijn als belangrijk. Er hoeft geen compromis gesloten te worden met bijvoorbeeld fruit- of vollegrondtelers.

Wanneer is FVO opgericht?


11 september 2015.

Is FVO een vervanging van het Productschap Tuinbouw?


FVO is geen vervanging van het Productschap Tuinbouw (PT). Het PT was een belangenbehartiger voor de hele Nederlandse tuinbouwsector. Ze vertegenwoordigde de volledige keten én werd ook door deze ketenpartijen aangestuurd. FVO is uitsluitend gericht op de producenten van vruchtgroenten.

Wat is Coalitie HOT?


FVO, Royal FloraHolland, Rabobank en overheden werken in Coalitie HOT samen aan de noodzakelijke veranderingen in de glastuinbouw. Veranderingen gericht op het realiseren van een toekomstbestendige Nederlands glastuinbouw. Dat betekent: een sterke topsector, die slim en schoon produceert en qua innovatie leidend blijft in de wereld. Waar FVO zich richt op uitsluitend vruchtgroentetelers en markt gerelateerde onderwerpen, richt Coalitie HOT zich op Modernisering Glastuinbouw, Duurzame Energietransitie en Onderneming2026.


Welke rol spelen de diverse sectororganisaties?


FVO is alleen met vruchtgroenten bezig. Er wordt waar nodig nauw samengewerkt met LTO Glaskracht en GroentenFruit Huis.

Zijn alle vruchtgroentetelers aangesloten bij FVO?


Nee, alleen de leden van de aangesloten partijen.

Kunnen telers gedwongen worden om financieel bij te dragen aan FVO?


De leden van FVO zijn producentenorganisaties (coöperaties), niet de individuele telers. Op de ledenvergaderingen van deze PO’s kunnen telers invloed uitoefenen en besluiten nemen.

Welke rol speelt FVO binnen GMO?


De gesprekken met het ministerie van Economische Zaken (EZ) over “GMO nieuw” waren in de eerste helft van 2015 vastgelopen. FVO, onder leiding van Cees Veerman, nam het initiatief om op het hoogste niveau met EZ te spreken. FVO maakte een toekomstvisie voor de sector als input voor de Nationale Strategie, trok het sluimerende proces op gang en kwam -in nauwe samenwerking met DPA (Dutch Produce Association)- tot een bestuurlijk akkoord met het Ministerie van Economische Zaken. Eind april 2016 is het bestuurlijk akkoord tussen DPA en het Ministerie van Economische Zaken getekend. In dit akkoord zijn de kaders voor GMO tussen producentenorganisaties en overheid vastgelegd.

Hoe blijf ik (teler verbonden aan FVO) op de hoogte van FVO?


 • Via de interne kanalen van de aangesloten producentenorganisaties (denk aan Intranet, nieuwsbrief, weekmails, etc.). Periodiek informeren de communicatiemedewerkers de aangesloten telers.
 • www.vruchtgroente.nl

Welke resultaten kan ik verwachten?


De directeuren van de producentenorganisaties zijn verantwoordelijk voor de projecten:

Hans van Luijk (Van Nature), Ton van Dalen (Best of Four), Michiel van Ginkel (ZON), Jan Opschoor (DOOR), Jelte van Kammen (Harvest House) en Steven Martina (The Greenery).

Coalitie HOT